http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Objava kandidacijskih lista za izbor ?lanova op?inskog vije?a i izbor op?inskog na?elnika

orunovic

 

Na osnovi ?lanka 53. tocke 4. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine , broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Op?insko izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i, sastavilo je i objavljuje pravovaljane kanidacijske liste za izbor ?lanova op?inskog vje?a op?ine Runovi?i i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista te pravovaljanu kandidaturu za izbor op?inskog na?elnika op?ine Runovi?i i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura

- pravovaljane kanidacijske liste za izbor ?lanova op?inskog vije?a op?ine Runovi?i 

pravovaljanu kandidaturu za izbor op?inskog na?elnika op?ine Runovi?i


OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP?INE RUNOVI?I


Runovi?, 30.04.2021. godine

 

Objava bira?ima

U nedjelju, 16. svibnja 2021. godine, odrat ?e se izbori za op?inske na?elnike, gradona?elnike i upane te njihove zamjenike, izbori za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave te izbori za zamjenike op?inskih na?elnika, gradona?elnika i upana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Obavjetavaju se bira?i da mogu izvriti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar bira?a.

Vie o tome moete pro?itati na linku ispod ovog teksta

 

 

Sretan Uskrs

Op?inski na?elnik u svoje osobno ime, ime Op?inskog vije?a i djelatnika Op?inske uprave eli svim iteljima Op?ine Runovi?i sretan i blagoslovljen Uskrs ispunjen mirom, zdravljem i rado?u.

Sretan Uskrs - 2021

 

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju stana iz programa POS-a na podru?ju op?ine Runovi?i

Runovici slika pos 

Zakonom o drutveno poticanoj stanogradnji (,,Narodne novine", br. 109/01, 82104,76107, 38/09, 86112,7113,26115, 57118 i 66119) ure?uje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljanja kvalitete stanovanja to ireg kruga gra?ana, kao i unaprje?enja graditeljstva. 

Drutveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na na?in kojim se ostvaruje svrhovito koritenje javnih i drugih sredstava za pokri?e trokova, osigurava povrat tih sredstava, omogu?uje prodaja stanova uz obro?nu otplatu pod pristupa?nijim uvjetima od trnih u pogledu kamata i rokova otplate, te omogu?uje davanje u najam izgra?enih stanova uz mogu?nost otkupa istih. 

Planirana lokacija stanova bila bi na podru?ju naselja Runovi?, u blizini osnovne kole i dje?jeg vrti?a Runovi?. 

Ovim putem pozivaju se svi gra?ani zainteresirani za kupnju stanova putem navedenog programa drutveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS), da ispune Upitnik koji je sastavni dio ovog Javnog poziva te ga dostave na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u prostorije Op?ine Runovi?i, Trg fra Mije Runovi?a 5, 21261 Runovi?. 

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na web stranici Op?ine Runovi?i www.runovic.hr, a poziv traje 60dana od dana objave na web stranici.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje moete prona?i na web stranici

Ministarstva graditeljstva i prostornog ure?enja:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/pos-program-poticane-stanogradnje/8275

i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN):

http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

Nakon to Op?ina Runovi?i utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donose se odgovaraju?e odluke, osigurava zemljite za izgradnju stanova, dogovara i ugovara s APN-om daljnja realizacija programa te objavljuje Javni natje?aj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a.

 

Javni poziv

Anketni upitnik

 

proracun icon

Zazeli1

Zastita podataka

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic