http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Projekt biciklisti?ke staze

Op?ina Runovi?i uz sufinanciranje Splitsko-dalmatinske upanije izradila je glavni projekt Ure?enje biciklisti?ke staze Podosoje Slivno u duini od 6,5 km. Ovim vrijednim projektom spremno do?ekujemo budu?e natje?aje za realizaciju istog.

Projekt biciklisti?ke staze obogatit ?e turisti?ku ponudu ne samo Op?ine Runovi?i ve? i Imotske krajine kao i upanije.

Biciklisticke staze

 

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u 2023. godini

Na temelju ?lanka 46. statuta Op?ine Runovi?i ("Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i" broj 1/09, 1/13, 1/18 i1/21), Op?inski na?elnik raspisuje natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u podru?ju kulture, tehni?ke kulture, sporta, zatite okolia i civilnog drutva za 2022. godinu. Natje?aj je otvoren do 11.11.2022. godine. 

Tekst natje?aja:

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga za 2023. godinu moete preuzeti - ovdje.

Runovi?, 28.10.2022. godine

slika udruge

 

Op?ina Runovi?i raspisala je natje?aj za dodjelu naknade prijevoza srednjokolcima u kolskoj 2022./2023. godini.

Pravo sudjelovanja na natje?aju imaju u?enici koji poha?aju srednju kolu izvan Imotskog i koji imaju prebivalite na podru?ju op?ine Runovi?i.

Uz prijavu na natje?aj potrebno je dostaviti slijede?e dokumente:

 - presliku osobne iskaznice

- potvrdu o poha?anju srednje kole

- prijavu i izjavu za dodjelu naknade prijevoza moete  preuzeti ovdje

Runovi?, 28.10.2022. godine


 

Natje?aj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022.-2023. godini

Op?ina Runovi?i raspisala je natje?aj za dodjelu stipendija i subvenciju prijevoza redovnim studentima u akademskoj 2022./2023. godini.

Pravo sudjelovanja na natje?aju za dodjelu stipendija imaju samo studenti koji ispunjavaju sljede?e uvjete:

- da su dravljani Republike Hrvatske

- imaju neprekidno prijavljeno prebivalite najmanje godinu dana na podru?ju Op?ine Runovi?i

- da su redoviti studenti upisani na preddiplomskim sveu?ilinim studijima, diplomskim

   sveu?ilinim studijima

- da su mla?i od 28 godina

- da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge nov?ane potpore koja ima karakter stipendije

- da je redovni student

- da ne ponavlja godinu za koju trai stipendiju

- prijavu za dodjelu stipendije preuzeti ovdje

- potvrdu fakulteta da predmetnu godinu upisuje prvi put (u orginalu)

- preslik osobne iskaznice

Natje?aj za dodjelu stipendija i subvenciju prijevoza otvoren je do 30.11.2022. godine.

Prijavnice se mogu dostaviti putem e-maila:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili preporu?eno potom na adresu:

Op?ina Runovi?i, Trg Fra Mije Runovi?a 5, 21261 Runovi?.

O rezultatima natje?aja studenti ?e biti obavijeteni preko ove internet stranice. 

Dokumentacija koja se dostavlja nakon rezultata natje?aja je sljede?a:

- izjava studenta da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge nov?ane potpore koja ima karakter stipendije preuzeti ovdje

Runovi?, 28.10.2022. godine

studenti stipendije

 
Više članaka...

proracun icon

Transparentnost

Zazeli1

Zastita podataka

Zastita podataka

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic