http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Objava kandidacijskih lista za izbor ?lanova op?inskog vije?a i izbor op?inskog na?elnika

orunovic

 

Na osnovi ?lanka 53. tocke 4. Zakona o lokalnim izborima (,,Narodne novine , broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Op?insko izborno povjerenstvo op?ine Runovi?i, sastavilo je i objavljuje pravovaljane kanidacijske liste za izbor ?lanova op?inskog vje?a op?ine Runovi?i i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista te pravovaljanu kandidaturu za izbor op?inskog na?elnika op?ine Runovi?i i zbirnu listu pravovaljanih kandidatura

- pravovaljane kanidacijske liste za izbor ?lanova op?inskog vije?a op?ine Runovi?i 

pravovaljanu kandidaturu za izbor op?inskog na?elnika op?ine Runovi?i


OP?INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP?INE RUNOVI?I


Runovi?, 30.04.2021. godine

Ažurirano (Petak, 30 Travanj 2021 11:42)

 

Objava bira?ima

U nedjelju, 16. svibnja 2021. godine, odrat ?e se izbori za op?inske na?elnike, gradona?elnike i upane te njihove zamjenike, izbori za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave te izbori za zamjenike op?inskih na?elnika, gradona?elnika i upana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Obavjetavaju se bira?i da mogu izvriti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar bira?a.

Vie o tome moete pro?itati na linku ispod ovog teksta

 

Ažurirano (Petak, 16 Travanj 2021 08:10)

 

Obavijest

Obavijeteni smo iz Udruge za inkluziju Lastavice, ispostava Runovi?, da se iz ustanove udaljila jedna muka osoba koja se zove Mi?o Om?ikus. 

Ukoliko ga netko uo?i javite na telefon broj 098 957 97 08

Mi?o

Hvala svime to ste dijelili objavu, osoba je prona?ena!

Ažurirano (Petak, 16 Travanj 2021 08:06)

 

Sretan Uskrs

Op?inski na?elnik u svoje osobno ime, ime Op?inskog vije?a i djelatnika Op?inske uprave eli svim iteljima Op?ine Runovi?i sretan i blagoslovljen Uskrs ispunjen mirom, zdravljem i rado?u.

Sretan Uskrs - 2021

Ažurirano (Subota, 03 Travanj 2021 18:34)

 

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju stana iz programa POS-a na podru?ju op?ine Runovi?i

Runovici slika pos 

Zakonom o drutveno poticanoj stanogradnji (,,Narodne novine", br. 109/01, 82104,76107, 38/09, 86112,7113,26115, 57118 i 66119) ure?uje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljanja kvalitete stanovanja to ireg kruga gra?ana, kao i unaprje?enja graditeljstva. 

Drutveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na na?in kojim se ostvaruje svrhovito koritenje javnih i drugih sredstava za pokri?e trokova, osigurava povrat tih sredstava, omogu?uje prodaja stanova uz obro?nu otplatu pod pristupa?nijim uvjetima od trnih u pogledu kamata i rokova otplate, te omogu?uje davanje u najam izgra?enih stanova uz mogu?nost otkupa istih. 

Planirana lokacija stanova bila bi na podru?ju naselja Runovi?, u blizini osnovne kole i dje?jeg vrti?a Runovi?. 

Ovim putem pozivaju se svi gra?ani zainteresirani za kupnju stanova putem navedenog programa drutveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: POS), da ispune Upitnik koji je sastavni dio ovog Javnog poziva te ga dostave na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u prostorije Op?ine Runovi?i, Trg fra Mije Runovi?a 5, 21261 Runovi?. 

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na web stranici Op?ine Runovi?i www.runovic.hr, a poziv traje 60dana od dana objave na web stranici.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje moete prona?i na web stranici

Ministarstva graditeljstva i prostornog ure?enja:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/pos-program-poticane-stanogradnje/8275

i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN):

http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

Nakon to Op?ina Runovi?i utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donose se odgovaraju?e odluke, osigurava zemljite za izgradnju stanova, dogovara i ugovara s APN-om daljnja realizacija programa te objavljuje Javni natje?aj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a.

 

Javni poziv

Anketni upitnik

Ažurirano (Srijeda, 03 Ožujak 2021 12:41)

 
Više članaka...