http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u 2021. godini

 

slika udruge

 

Na temelju ?lanka 46. statuta Op?ine Runovi?i ("Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i" broj 1/97, 1/09, 1/13 i 1/18), Op?inski na?elnik raspisuje natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u podru?ju kulture, tehni?ke kulture, sporta, zatite okolia i civilnog drutva za 2021. godinu. Natje?aj je otvoren do 12.11.2020. godine. 

Tekst natje?aja:

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga za 2021. godinu

Ažurirano (Srijeda, 21 Listopad 2020 17:25)