http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u 2022. godini

slika udruge

Na temelju ?lanka 46. statuta Op?ine Runovi?i ("Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i" broj 1/09, 1/13, 1/18 i1/21), Op?inski na?elnik raspisuje natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga u podru?ju kulture, tehni?ke kulture, sporta, zatite okolia i civilnog drutva za 2022. godinu. Natje?aj je otvoren do 22.11.2021. godine. 

Tekst natje?aja:

Natje?aj za financiranje potpore projektima Udruga za 2022. godinu

Ažurirano (Nedjelja, 10 Listopad 2021 16:33)