http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Op?inski Na?elnik


OP?INSKI NA?ELNIK 2017. GODINE

    Nakon provedenih loaklnih izbora 21. svibnja 2017. godine, kandidat grupe bira?a Mario Repui?, izabran je za op?inskog na?elnika Op?ine Runovi?i, u mandatu 2017. - 2021. godine.

Mario Repusic 2017

Op?inski na?elnik zastupa Op?inu i nositelj je izvrne vlasti Op?ine i dunost obavlja profesionalno.

U obavljanju izvrne vlasti op?inski na?elnik: 

  • priprema prijedloge op?ih akata,
  • utvr?uje prijedlog prora?una Op?ine i izvravanje prora?una,
  • izvrava i osigurava izvravanje op?ih akata Op?inskog vije?a,
  • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasnitvu Op?ine u skladu sa Zakonom,ovim Statutom i op?im aktom Op?inskog vije?a,
  • upravlja prihodima i rashodima Op?ine,
  • upravlja raspoloivim nov?anim sredstvima na ra?unu prora?una Op?ine,
  • obavlja i druge poslove predvi?ene ovim Statutom i drugim propisima.

Na?elnik za svoj rad prima pla?u prema odluci Op?inskog vije?a. Na?elnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Op?ine ima pravo obustaviti od primjene op?i akt Op?inskog vije?a ako ocijeni da je tim aktom povrije?en zakon ili drugi propis, te zatraiti da Op?insko vije?e u roku od 15 dana otkloni uo?ene nedostatke.
Na?elnik ima jednog zamjenika,
koji zamjenjuje Op?inskog na?elnika u slu?aju due odsutnosti ili drugih razloga sprije?enosti u obavljanju svoje dunosti.

Zamjenik Op?inskog na?elnika dunost obavlja volonterski, a za svoj rad prima naknadu prema odluci Op?inskog vije?a.


Izjava o postojanju sukoba interesa

 


 

Udjeli Op?ine Runovi?i u TD

 
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. OIB: 41272392545,
Blajburka bb, 21260 Imotski - udio od 7,16%
 
?ISTO?A IMOTSKE KRAJINE d.o.o. OIB: 50922695010;
Ulica fra Rajmunda Rudea 1, 21260 IMOSKI - udio 13%
 
Ustanova DJE?JI VRTI? RUNOVI? OIB: 58289047612
Runovi? 211, 21261 RUNOVI? - udio 100%
 
TOPANA d.o.o. /U STE?AJU/ Kralja Tomislava 16, 21260 Imotski
- udio od 8%

proracun icon

Zazeli1

Zastita podataka

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic