http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Op?insko Vije?e

Op?insko vije?e predstavni?ko je tijelo gra?ana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dunosti Op?ine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Op?insko vije?e donosi:

 • Statut Op?ine,
 • Poslovnik o radu Op?inskog vije?a,
 • odluku o uvjetima, na?inu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasnitvu Op?ine,
 • prora?un i odluku o izvrenju prora?una,
 • godinje izvje?e o izvrenju prora?una,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlu?uje o stjecanju i otu?enju pokretnina i nekretnina Op?ine ?ija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosaprihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlu?uje o stjecanju i otu?enju pokretnina i nekretnina, odnosno ?ija je pojedina?na vrijednost ve?a od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granice Op?ine,
 • ure?uje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i slubi,
 • odluku o kriterijima za ocjenjivanje slubenika i na?inu provo?enja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgova?ka drutva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, drutvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Op?inu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije druga?ije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu saop?im aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrjeava predsjednika i potpredsjednika Op?inskog vije?a,
 • bira i razrjeava predsjednike i ?lanove radnih tijela Op?inskog vije?a,
 • odlu?uje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, na?inu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrjeava i druge osobe odre?ene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Op?inskogvije?a,
 • donosi odluke i druge op?e akte koji su mu stavljeni u djelokrug Zakonom i podzakonskim aktima.


Op?insko vije?e ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vije?a je po?asna i za to obnaatelji funkcija ne primaju pla?u. 

  

Op?insko vije?e u mandatu od 2021 - 2025. godine.

Mate Bili? predsjednik KL GR BIRA?A
Ruica Puljiz potpredsjednca DP
Ante Bio?i? KL GR BIRA?A
Dalibor Kustura KL GR BIRA?A
Zdenka Kutra KL GR BIRA?A
Marina Juki? KL GR BIRA?A
Petar Bitanga HDZ
Karlo Jaki? HDZ
Petar Pulji? HDZ

 

Op?insko vije?e u mandatu od 2017 - 2021. godine.

 

Petar Bitanga predsjednik HDZ
Mate Bili? potpredsjednik KL GR BIRA?A
Borko Babi? HDZ
Nediljko Grepo  HDZ
Mladenka Puljiz HDZ
Ivo dero HDZ
Ivan Pulji? HDZ
Dalibor Kustura KL GR BIRA?A
Viktorija Juki? KL GR BIRA?A
Zora Kundid KL GR BIRA?A
Ante Lubina KL GR BIRA?A


Op?insko vije?e ima 11 vije?nika u mandatu od 2013 - 2017. godine.

 

Borko Babi?, predsjednik HDZ
Nediljko Bio?i? potpredsjednik HSS-HSLS
Nediljko Grepo  HDZ
Mladenka Puljiz  HDZ
Ivo dero  HDZ
Ivan Pulji? HDZ
Ivan Bio?i?  HDZ
Zoran Ljubi?i? HDZ
Ivanka Bari? HSS-HSLS
Dragan Jaki? HSS-HSLS
Ivan Glavota HSP-H?SP

 

Op?insko vije?e ima 7 vije?nika u mandatu od 2009 - 2013. godine.

 

Antonela Babi? predsjednica HSP-H?SP
Borko Babi? potpredsjednik HDZ
Nediljko Grepo HDZ
Veljko Ljubi?i? HDZ
Nediljko Bio?i? HSS
Ante Juki? HSS
Mijo Leina HSLS


Ažurirano (Petak, 06 Kolovoz 2021 10:24)

 

proracun icon

Transparentnost

Zazeli1

Zastita podataka

Zastita podataka

Sjednice Op?inskog vije?a

Poziv i materijali za 9. sjednicu Op?inskog vije?a - 16.12.2022

 

Poziv i materijali za 7. sjednicu Op?inskog vije?a - 22.09.2022

 

Poziv za sve?anu sjednicu Op?inskog vije?a 15.07.2022.

 

Poziv i materijali za 5. sjednicu Op?inskog vije?a - 17.06.2022

 

Poziv i materijali za 4. sjednicu Op?inskog vije?a - 25.03.2022

 

Poziv i materijali za 3. sjednicu Op?inskog vije?a - 16.12.2021.

 

Poziv i materijali za 2. sjednicu Op?inskog vije?a - 10.09.2021.

 

Poziv za konstituiraju?u sjednicu op?inskog vije?a - 11.06.2021.

 

Poziv i materijali za 15. sjednicu Op?inskog vije?a - 19.03.2021.

 

Poziv i materijali za 14. sjednicu Op?inskog vije?a - 18.12.2020.

 

Poziv i materijali za 13. sjednicu Op?inskog vije?a - 25.09.2020.

 

Poziv i materijali za 12. sjednicu Op?inskog vije?a - 19.06.2020.

 

Poziv i materijali za 11. sjednicu Op?inskog vije?a - 20.03.2020.

 

Poziv i materijali za 10. sjednicu Op?inskog vije?a - 13.12.2019.

 

Poziv i materijali za 9. sjednicu Op?inskog vije?a - 27.09.2019.

 

Poziv i materijali za 8. sjednicu Op?inskog vije?a - 21.06.2019.

 

Poziv i materijali za 7. sjednicu Op?inskog vije?a - 07.03.2019.

 

Poziv i materijali za 6. sjednicu Op?inskog vije?a - 20.12.2018.

 

Poziv i materijali za 5. sjednicu Op?inskog vije?a - 07.09.2018.

 

Sve?ana sjednica Op?inskog vije?a - 13.07.2018.

 

Poziv i materijali za 4. sjednicu Op?inskoig vije?a - 09.06.2018.

 

Poziv i materijali za 3. sjednicu Op?inskog vije?a - 09.03.2018.

 

Poziv i materijali za 2. sjednicu Op?inskog vije?a - 22.12.2017. 

 

Sve?ana sjednica Op?inskog vije?a - 15.07.2017.

 

Poziv i materijali za 1. sjednicu Op?inskog vije?a - 08.09.2017.

 

Konstituiraju?a sjed. op?. vije?a 14.06.2017. godine

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic