http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://rusnovae.com/trash/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Izmjene i dopune PPUO

Izmjene i dopune odnose se na podru?je naselja Slivno, a sastoje se od izmjena tekstualnog dijela PPUO, tj. Odredbi za provo?enje, te grafi?kog dijela tj. kartografskog prikaza br. 6.5, kojim je odre?eno gra?evinsko podru?je dijela naselja Slivno i kartografskog prikaza br. 4 - Koritenje i namjena povrina. Povrina obuhvata izmjena i dopuna je cca 4,7 ha. Navedene izmjene i dopune trebaju biti provjerene u smislu konflikata, odnosno uskla?enja s drugim prostornim rjeenjima i uvjetima ure?enja koji slijede iz nadre?enih dokumenata prostornog ure?enja, propisa i uvjeta nadlenih slubi.

 

Prostorni plan Op?ine Runovi?i

 Na temelju ?lanka 31. Zakona o prostornom ure?enju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ?lanka 1.Programa mjera za unapre?enje stanja u prostoru Op?ine Runovi?i (Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i br. 1/06), te ?lanka 20. Statuta Op?ine Runovi?i (Slubeni glasnik Op?ine Runovi?i br.1/06), Op?insko vije?e Op?ine Runovi?i na svojoj sjednici odranoj dana 29.lipnja 2007.godine, donosi

ODLUKU O DONOENJU PROSTORNOG PLANA URE?ENJA OP?INE RUNOVI?I
Donosi se Prostorni plan ure?enja op?ine Runovi?i, u daljnjem tekstu Plan, sa Odredbama za provo?enje uskla?enim sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske upanije (''Slubeni glasnik upanije splitsko-dalmatinske'' br. 1/03, 8/04 i 5/05).

Prostorni plan sadran u elaboratu Plana i sadri:

A Tekstualni dio

1. Obrazloenje
2. Odredbe za provo?enje
 

B Grafi?ki dio

1. KORITENJE I NAMJENA POVRINA izvod iz prostornog plana upanije u mjerilu 1:100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI izvod iz prostornog plana upanije u mjerilu 1:100.000
3. UVJETI ZA KORITENJE, URE?ENJE I ZATITU PRO STORA Izvod iz prostornog plana upanije u mjerilu 1:100.000
4. KORITENJE I NAMJENA POVRINA mjerilo 1:25.000
5. UVJETI ZA KORITENJE, URE?ENJE I ZATITU PROSTORA-mjerilo 1:25.000
6. GRA?EVINSKA PODRU?JA naselja i izdvojena gra?e vinska podru?ja s granicom obuhvata izrade detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.

Provedba Plana temeljit ?e se na odredbama za provo?enje ove Odluke, kojima se definira namjena i koritenje prostora, na?ini ure?ivanja prostora, te zatita svih vrijednih podru?ja unutar obuhvata. Svi uvjeti, kojima se regulira budu?e ure?ivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadrani su u tekstualnom i grafi?kom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tuma?enje svih planskih postavki.
Odredbe Plana primjenjuju se za cijelo podru?je obuhvata ukoliko nije propisana obveza izrade prostornih planova uih podru?ja.

SADRAJ:

1. POLAZITA
1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU
1.1.1. Klimatska obiljeja
1.1.2. Reljef
1.1.3. Zemljite
1.1.4. Geoloka i pedoloka osnova
1.1.5. Hidrogeoloke karakteristike
1.1.6. Seizmi?ke karakteristike
1.1.7. Biljni pokrov
1.1.8. Mineralne sirovine
1.1.9. Demografija
1.1.10. Gospodarstvo
1.1.11. Drutvene djelatnosti
1.1.12. Prirodna i kulturna zatita i vrijednosti prostora
1.1.13. Sustav infrastrukture
1.2. PLANSKI POKAZATELJI I OBVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG URE?ENJA IREG PODRU?JA I OCJENA POSTOJE?IH PROSTORNIH PLANOVA.
1.3. Ocjena stanja, mogu?nosti i ograni?enja razvoja u odnosu na demografske, gospodarske i prostorne pokazatelje s obrazloenjem pristupa izradi prostornog plana ure?enja op?ina sa smanjenim sadrajem
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OP?INE I URE?ENJA NASELJA
3. PLAN PROSTORNOG URE?ENJA
3.1. ORGANIZACIJA PROSTORA, OSNOVNA NAMJENA I KORITENJE POVRINA
3.1.1. Utvr?ivanje gra?evinskih podru?ja
3.1.2. iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrina (gra?evinska podru?ja
naselja i izgra?enih struktura izvan naselja; poljoprivredne, umske, te povrine posebne namjene i ostale povrine)
3.2. Prikaz gospodarskih i drutvenih djelatnosti.42
3.3. Uvjeti koritenja, ure?enja i zatite prostora.46
3.4. Razvoj infrastrukturnih sustava (promet, tekomunikacije, energetika, vodoopskrba, odvodnja, ure?enje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)
3.5. Sprje?avanje nepovoljnog utjecaja na okoli i zbrinjavanje otpada

II. ODREDBE ZA PROVO?ENJE PLANA
1. OSIGURANJE PROSTORA ZA GRA?EVINE OD VANOSTI ZA DRAVU I UPANIJU
2. GRA?EVINSKA PODRU?JA NASELJA I IZDVOJENA GRA?EVINSKA PODRU?JA - UVJETI GRADNJE
2.1. Gra?evinska podru?ja naselja
2.2. Izdvojena gra?evinska podru?ja
3. PODRU?JA IZVAN GRA?EVINSKIH PODRU?JA UVJETI GRADNJE
4. UVJETI UTVR?IVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5. MJERE ZATITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
6. MJERE SPRJE?AVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLI I ZBRINJAVANJE OTPADA
7. OBVEZA IZRADE DETALJNIJIH PROSTORNIH PLANOVA..
8. SMJERNICE I MJERILA ZA NEOPHODNU REKONSTRUKCIJU GRA?EVINA U SKLADU s ?lankom 44. Zakona o prostornom ure?enju
Prostorni plan ure?enja op?ine sa smanjenim sadrajem u grafi?kom dijelu sadri kartografske prikaze:
1. KORITENJE I NAMJENA POVRINA izvod iz prostornog plana upanije u mjerilu 1:100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI izvod iz prostornog plana upanije u mjerilu 1:100.000
3. UVJETI ZA KORITENJE, URE?ENJE I ZATITU PRO STORA Izvod iz prostornog plana upanije u mjerilu 1:100.000
4. KORITENJE I NAMJENA POVRINA mjerilo 1:25.000
5. UVJETI ZA KORITENJE, URE?ENJE I ZATITU PROSTORA-mjerilo 1:25.000
6. GRA?EVINSKA PODRU?JA naselja i izdvojena gra?e vinska podru?ja s granicom obuhvata izrade detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.
 

 

proracun icon

Transparentnost

Zazeli1

Zastita podataka

Zastita podataka

Detaljni pregled dokumenata

Na sljede?em linkovima se nalaze cjeli dokumenti u PDF formatu:


Prostorni Plan Ure?enja Op?ine Runovi?i

(1,64 MB)

Koritenje i namjena povrina

(1,49 MB)

Uvijeti za koristenje,uredenje i zastitu prostora

Sadraj u PDF formatu

(0,97 MB)

 

ID PPUO Runovici GP 05 

(10 MB)

 

ID PPUO Runovici Namjena NS

(6.6 MB)

 

Informacije

Op?ina Runovi?i

Trg fra Mije Runovi?a 5

21261 RUNOVI?

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Na?elnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Op?insko sjedite: RUNOVI?
Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
Povrina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic